Főszékesegyház

Megyei értéktár eleme
Rövid leírás
Olasz barokk stílusú templom, egy fő- és két mellékhajóval, két toronnyal és nagyon magas homlokzattal Épült 1735-1754 között, építtetői Patachich Gábor érsek (1733-1745), Csáky Miklós érsek (1747-1751), Klobusiczky Ferenc érsek (1751-1760). Tervezője minden valószínűség szerint Mayerhoffer András (1690-1771). Egyes feltételezések Josef Emmanuel Fischer von Erlachnak tulajdonítják a terveket, de más személy is szóba került tervezőként. Építők kalocsai kőművesek mellett a pesti kőfaragó céh tagjai. Méretek: 64 m hosszú, 24 m széles, a főhajó belső magassága 19 m. A tornyok magassága 65 m.
Képek
Részletes leírás

Az épület leírása

Olasz barokk stílusú templom, egy fő- és két mellékhajóval, két toronnyal és nagyon magas homlokzattal
Épült 1735-1754 között, építtetői Patachich Gábor érsek (1733-1745), Csáky Miklós érsek (1747-1751), Klobusiczky Ferenc érsek (1751-1760).
Tervezője minden valószínűség szerint Mayerhoffer András (1690-1771). Egyes feltételezések Josef Emmanuel Fischer von Erlachnak tulajdonítják a terveket, de más személy is szóba került tervezőként.
Építők kalocsai kőművesek mellett a pesti kőfaragó céh tagjai.
Méretek: 64 m hosszú, 24 m széles, a főhajó belső magassága 19 m. A tornyok magassága 65 m.
Védőszentje: Nagyboldogasszony, a korábbi városi plébániatemplom védőszentje tiszteletére szentelték fel. (Búcsúnapja: augusztus 15.)
A jelenlegi székesegyház helyén állt három templom védőszentje Szent Pál volt.

A főszékesegyház építésének előzményei

A középkori alapokra épült barokk templomépület a Szentháromság tér középpontjá-ban áll. A jelenlegi főszékesegy-ház helyén korábban három (egyesek szerint kettő) templom volt. Az első kalocsai székesegyház 1002-1010 között épült. Háromhajós, bazilikális elrendezésű, téglából épült ókeresztény templom volt, előtte átriummal és nartex-szel. Eredetileg torony nélkül épült, később az átrium két oldalán két, különálló tornyot építettek, amit a későbbiekben hozzáépítetek a templomépülethez. Teljes hossza 40 m, szélessége a mellékhajókkal 11 m lehetett. Egyes feltételezések szerint a téglatemplomot megelőzően volt egy fából épült templom is. A templom tervezői (építői) valószínűleg olaszországi bencés szerzetesek voltak, akik a Ravenna környékén elterjedt bazilika stílusban építették fel a templomot. Erre utal a szentély lezárása. Építőanyaga az alapoknál öntött (darab tégla és kő vegyesen) falazat, a felmenő falaknál téglából és kőből készült vegyes falazat volt, tiszta kőszerkezetet csak az ajtó- és ablakkereteknél, valamint a szobrászati díszítéseknél használtak. A templom a mai főszékesegyház helyén állt, de tájolása eltért a mai templom K-Ny-i tájolásától, tengelye kb. 25-26°-kal ÉK-DNy-i irányban állt. A templomot, amely az idők folyamán kicsinek bizonyult, a második székesegyház építésekor (13. század eleje) elbontották, építőanyagát valószínűleg felhasználták az új templom építéséhez. Az első templom maradványait 1869-ben Henszlmann Imre (1813-1889) találta meg, aki Haynald Lajos bíboros, érsek (1867-1891) megbízásából a mai főszékesegyház déli oldalánál és kisebb mértékben az épületen belül végzett ásatásokat. Ekkor kerültek elő az első templom délkeleti falainak maradványai. Századunk tízes évei elején a főszékesegyház rekonstrukciója során épített érseki kripta készítésekor Foerk Ernő (1869-1934) építész megtalálta az első székesegyház szentélyének maradványait. Az ásatás során került elő Győri Saul érsek (1192-1202) maradványait tartalmazó érintetlen kőkoporsó, akit, feltehetően, az első székesegyház szentélyében temettek el. E két ásatás eredményeiből és más korabeli templomok analógiáján rekonstruálható az első kalocsai székesegyház.
A második székesegyház építése az 1210-es években kezdődött. Bertold érsek (1206-1218), II. András király sógora, vitatva az esztergomi érsek elsőbbségét, az esztergomi érsek jogaival azonos jogokat szerette volna a kalocsai érseknek is. Hatalmi törekvéseibe beleillett a Szent István korában épült kalocsai székesegyház helyett egy nagyobb, díszesebb templomot építése. Feltehetően hívására jöttek Franciaországból azok a templomépítő mesterek, akik magyarországi tanítványaikkal kiegészülve, Kalocsán egy templomépítő, kőfaragó-szobrászműhelyt hoztak létre. Közreműködésükkel épült a második kalocsai székesegyház és feltehetően közreműködtek az ócsai, a jánoshidai premontrei prépostsági templom és az arácsi bencés apátsági templom építésében is, melyek a kalocsaiéhoz hasonló stílusjegyeket hordoznak. A székesegyházat a francia katedrálisok mintájára háromhajós, kereszthajós, szentélykörüljárós, kápolnakoszorús templomnak építették. A templom építését Csák Ugrin érsek (1219-1241) fejezte be még 1230 előtt. A templom alaprajzát Henszlmann és Foerk ásatásai alapján rekonstruálták. Az ásatások során előkerült maradványok gazdag növényi díszítésről, atlaszfigurák által hordozott boltozatindításokról és színes kőanyagot alkalmazó kapuzatokról tanúskodnak.
Név szerint ismert a templom egyik építője Martinus Ravesu (Rovó Márton) (12. sz.). A régészeti feltárás során került elő a nevét megörökítő, kb. 110 x 25-30 cm-es kőgerenda Martinus Ravesu lapicida jacet hic” felirattal. A kő jelenleg a mai fő-székesegyházban, az északi sekrestyebejáratnál található. Itt van elhelyezve a vörös márványból készült un. Kalocsai királyfej másolata, melynek eredetije a második templom ásatásainál került elő, és a Magyar Nemzeti Múzeumban található.
Vitatott a harmadik székesegyház. Egyes vélemények szerint nem új templom, hanem a második székesegyház átépítése során jött létre, más vélemények szerint teljesen új templom. A székesegyház építése vagy átépítése Nagy Lajos király uralkodása idején, Szigeti (Frankó, Franklói) István (1367-1382) vagy Helfenstein Lajos (1383-1391) érseksége alatt történt. A fennmaradt kevésszámú leírás szerint a templom háromhajós, kereszthajós (ez az átépítés mellett szól), kéttornyú templom volt gazdag belső falfestéssel. A fennmaradt leírások alapján festette meg Galánthay Glock Tivadar (1872-1956) a harmadik templom képét, amely erősen hasonlít a lébényi és a jáki templomhoz (eltekintve a kereszthajótól). A templom 1602-ben pusztult el, amikor magyar naszádos hajdúk felégették Kalocsát. Evlia Cselebi 1665-ben már csak a templom romjait látta. Az egyik torony romjai még 1733-ban is álltak.

A főszékesegyház építéstörténete

A negyedik, mai székesegyház 1735 és 1754 között épült olasz barokk stílusban, egy fő- és két mellékhajóval, két toronnyal és nagyon magas homlokzattal. A templom építését Patachich Gábor érsek (1733-1745) kezdte el, de már Csáky Imre bíboros érseket (1710-1732) foglalkoztatta a templom építése. A templom terveit minden valószínűség szerint Mayerhoffer András (1690-1771) készítette. Egyes feltételezések Josef Emmanuel Fischer von Erlachnak tulajdonítják a terveket, de más személy is szóba került tervezőként. A templom építésében kalocsai kőművesek mellett a pesti kőfaragó céh tagjai is részt vettek. Az építéssel párhuzamosan készültek a belső berendezési tárgyak. 1740-ben készült el a tizenkét, intarziával díszített kanonoki stallum. A faragványokkal és a négy apostol szobrával díszített, fából készült, aranyozott szószéket 1752-ben készíttette Klobusiczky Ferenc érsek (1751-1760). A székesegyházat 1754-ben szentelték fel, de a külső és belső díszítőmunkák még később is folytak. A templom 64 m hosszú, 24 m széles, a főhajó belső magassága 19 m. A tornyok magassága 65 m. Míg a korábbi három templomot Szent Pál emlékére szentelték fel, addig az új templomot a városi plébániatemplom korábbi védőszentje, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel.
Az új templom két tornyának sisakja és tetőszerkezete 1795. júl. 18-án egy villámcsapás következtében kigyulladt és leégett. A három harang leesett és összetört. A megsérült tornyokat és tetőzetet Kollonich László érsek (1787-1817) hozatta rendbe, az összetört harangokat újraöntette. A ma is látható klasszicista toronysisakok 1799-1800 között készültek. A tűzvészt Jeszenszky László uradalmi mérnök rajzban megörökítette.
A templom mai formáját az 1910-12-ben végzett rekonstrukció és régészeti feltárás nyomán kapta. A munkálatokat Foerk Ernő (1868-1934) és Petrovácz Gyula (1877-1940) építész vezette, akinek sok tervét valósították meg Kalocsán. Az építési munkákat Molczer Sándor szabadkai építési vállalkozó végezte, aki ugyanebben az időben építette az új városházát is. Ekkor készült a szentély alatti érseki kripta, a két sekrestyét összekötő, szentély körüli körfolyosó és a baldachinos főoltár. Új, valamivel magasabb, huszártoronnyal díszített tetőszerkezetet kapott az épület. A mellékhajókon lévő ablakokba Zsellér Gyula üvegfestő által festett, a magyar szenteket ábrázoló képek, a főhajó ablakaiba pedig egyházi jelvényeket ábrázoló képek kerültek.
A templombelső elrendezése: A félköríves szentélyben található a főoltár, fölötte négy vasbetonból készült, műmárvány borítású oszlopon nyugvó baldachin. A Mária mennybemenetelét ábrázoló oltárképet Leopold Kupelwieser (1796-1862) bécsi festőművész készítette 1857-ben Kunszt József érsek (1851-1866) rendelésére. A szentély két oldalán vannak a kanonoki stallumok és az érseki trónus.
A szentély és a főhajó csatlakozásánál két oldalon két királyszobor áll, alattuk két domborművel. Az északi oldalon lévő szobor a magasba tartott kezében feszületet tartó Szent István királyt, az alatta lévő dombormű Asztrikot ábrázolja, amint átnyújtja a koronát Istvánnak.
A déli oldalon lévő szobor Szent László királyé, az alatta lévő domborművön Szent László átadja a bácsi érseki székhely alapítólevelét a kalocsai érseknek. A szobrok helyén korábban két oltár volt, melyekből a Nepomuki Szent János oltárát az északi mellékhajóba helyeztek át. A két szobor korábban a mai helyük közelében álltak, mai helyükre a század eleji templomrestauráláskor kerültek.
A két mellékhajóban hét mellékoltár található, négy az északi, három a déli mellékhajóban. Az északi oldal szentély felöli első mellékoltár a Szent Kereszt oltár. Itt található az oltáriszentség. Az oltárképet valószínűleg Ellinger Gáspár (?-1621) kassai festő készítette. Az oltárt Kollonits László érsek (1787-1818) emeltette. Az oltárfülke falán található Városy Gyula érsek (1905-1910) emléktáblája. A második oltár Szent István király oltára. A Szent Istvánt és fiát Szent Imre herceget ábrázoló oltárképet Pesky József (1795-1862) pesti festő készítette. Az oltárt Ujváry Uriel Dávid kalocsai nagyprépost (1827-1831) e célra hagyományozott adományából emelték 1832-ben. A harmadik oltár Nepomuki Szent János oltára. A Szent Jánost ábrázoló oltárkép festője ismeretlen. Az oltár Kovács József kalocsai kanonok (1853-1869) adományából készült. A negyedik oltár Péter és Pál apostol oltára. A két apostolt ábrázoló oltárkép festője feltehetően Hubert Maurer (1738-1818) bécsi festő. Az oltárt Klobusiczky Péter érsek (1822-1843), még kalocsai kanonokként (1790-1807) emeltette. Az oltárfülke oldalfalán található Szent József szobra.
A déli mellékhajó első oltára a Fájdalmas Szűz oltára. A piétát ábrázoló oltárképet is Ellinger Gáspár festette. Az oltáron található Szent Pius vértanú csontjait tartalmazó aranyozott üvegkoporsó. A csontokat 1741-ben kapta Patachich Gábor érsek (1733-1745) Rómából a vértanú vérét tartalmazó kehellyel együtt. Az ereklye a templom 1910-es restaurálásakor került jelenlegi helyére. Az oltárfülke falán található Haynald Lajos bíboros, érsek (1867-1891) emléktáblája. Az oltárt Ujváry Uriel Dávid kalocsai nagyprépost restauráltatta 1827-ben. A második oltár, az Őrangyal oltára szintén Ujváry Uriel Dávid hagyatékából készült. Az első oltárképet Pesky József festette 1865-ben, a jelenlegi oltárkép festője Johann Kessler (19. sz. közepe) bécsi festő volt. Az templom oldalbejárata után található a Szent Alajos oltára, melyet szintén Klobusiczky Péter érsek emeltetett kalocsai kanonokként. Az oltárképet is Hubert Maurer festette. Az oltár elé temették Katona István (1732-1811) történetíró, kalocsai kanonokot. Emléktáblája az oltárfülke falán található. Az emléktábla mellett, az ablak alatti falon van Páduai Szent Antal szobra.
Krasznai Lajos (1884-1965) szobrászművész által készített stáció 14 domborművét a főhajó és a mellékhajók közötti oszlopsoron helyezték el. Felavatásuk 1942. ápr. 1-én történt.
A főhajó mennyezetét öt nagyméretű stukkó díszíti, melyek 1768-70 között készültek. Az orgona felöl az első Szent Jeromost, a második Szent Ágostont, a harmadik Szent Ambrust, a negyedik Nagy Szent Gergelyt ábrázolja. Az ötödik a győzedelmes egyházat szimbolizálja.
A templom orgonáját, melyet a pécsi Angster orgonaépítő cég készített. 1923. okt. 26-án adták át. A korábbi orgonát az 1. világháború alatt hadi célokra leszerelték. Az új orgona három manuállal és 3.560 síppal rendelkezett. Az orgonát 1985-ben felújították, növelték a sípok számát és modernizálták a levegőellátó berendezést. Jelenleg az orgonának 4.668 sípja, 64 változata és 3 manuálja van.
A templom külső díszítése: A háromosztatú homlokzat a két torony és a közöttük lévő főhajó beosztását követi. A középső homlokzati rész tetején lévő bábos kőkorlát előtt három egészalakos szobor található. A középen Szűz Mária, a déli torony mellett Szent Péter, az északi mellett Szent Pál szobra áll.(A két szobrot a kétezres évek közepén eltávolították, mivel azok balesetveszélyesekké váltak.
A homlokzat vízszintesen is tagolódik. A középső és a felső párkányok között, a homlokzat középső részén található Patachich Gábor, a templomépítő érsek kőből faragott címere. A középső íves párkány alatt látható Magyar szentek Máriával című dombormű.
A déli torony dél felé néző oldalán kapott helyet Asztrik érsek (1000-1034 körül) emléktáblája.
A templom két tornyában jelenleg négy harang található. Legnagyobb harang az érseki, „Laci”26 q, a két plébániai harang súlya 8 és 3 q, a lélekharang 70 kg-os. A legnagyobb harang kétszer is megrepedt. Az eredetileg 1773-ban öntött 45 q súlyú harang az 1795-ös tűzvészben sérült meg. Kollonich László érsek öntette újra. (Innen származik a „Laci” név.) 1911. márc. 1-én ismét megrepedt a harang. Boditsy László bajai harangöntő öntötte újra 1912-ben. A templom két tornyában eredetileg öt harang volt, amiből négy az 1. világháború alatt az orgona sípjai sorsára jutottak, hadicélokra leszerelték őket. A leszerelt harangokat 1922. aug. 17-20. között pótolták, de a megmaradt ötödik harangot levették. További két harangot dr. Bábel Balázs érsek (1999-) készíttette. A Passauban (Németország) a millennium tiszteletére öntött 15 q súlyú és Asztrik, Kalocsa első érsekének emlékét őrző 7 q súlyú harangot a déli toronyban helyezték el 2002 júniusában. A főszékesegyház utolsó tatarozása a nyolcvanas években történt. 1981-83 között belső részét újították fel. 1986-87 között a külső részt tatarozták. 1988. aug. 19-én nyitották meg a szentély körüli kápolnakoszorú északi részében elhelyezett Érseki Kincstárt. Itt látható Szent István hermája. Az Érseki Kincstár átkerült a Katona István házba, ahol átszervezett és kibővített formában 2002. máj. 15-től látható.
2009-ben ismét hozzákezdtek a templom külső tatarozásához. A korábbi tatarozások során a tetőszerkezet érintetlen maradt. A 2009 októberében kezdődő felújítás elsősorban a tetőszerkezetek cseréjét jelentette. Először a két toronyra került teljesen új ácsszerkezet, majd a főhajó, utána a két mellékhajó tetőszerkezetét cserélték ki. Az új ácsszerkezetekre új vörösrézborítás került. A tetőszerkezetek felújításával párhuzamosan kerül sor a külső tatarozásra. A teljes külső felújítás feltehetően 2013-ban teljesen elkészül.
A templom a belvárosi plébánia temploma, ellátja az egyházi szolgálatot a temetőkápolnában. Búcsúnapja aug. 15. (Nagyboldogasszony napja.)

Cím
Kalocsa, Szentháromság tér
További elnevezések
Nagyboldogasszony Főszékesegyház
Szakterület
épített környezet
Kategória
Szakrális központ épületei
Források listája

ASBÓTH Miklós 1998                                     
Kalocsa történeti kronológiája. In: Asbóth Miklós, Romsics Imre: Kalocsa múltja és jelene. Kalocsa. 42-210. p.

[Batthyány album1774                             
Excellentissimo, illmo, ac reverendissimo D. D. Iosepho e comit. A. Battyány miseratione divina metropolitana Coloc. et Batsi. Eccl. archi episcopo iusignis ordinis S. Stephani R. A. magnae crucis eqviti inclyt. cottuum castriser. Prep. Bats. vero su. acper comiti utriusque sac. c. et R. A. majestatis actuali int. consiliaro excelis consilii regii locumtlis nec non excelsae tabulae septemvir. Cojudi et asseso decoris ecclesia Dei studiosissimo schola architea civ. per eundem Colocam introdueta. Humillimo atq. obs. Animo obtulit. MDCCLXXIV. Professore P. Ignatio Malinovits é SP codem qui Colocam A¢ 1773 adcurate dimensam, domibus sub numerum redactis, civibus conscriptis Archi-Eppali archivo intulit. [A kalocsai piarista kollégium tanárai és diákjai által készített rajzok gyűjteménye.] Főszékesegyházi Könyvtár.

BOZSÓ Ferenc 1971/a                                
Kalocsa építészeti emlékei. In: Katona István Társaság tanulmányai Kalocsáról. Szerk. Czajtányi István. Kalocsa. 294-312. p.

FOERK Ernő 1911                                     
A kalocsai Szent István-kori székesegyház érseki sírja. In: Archeológiai Értesítő. 1911. 1. sz. 19-33. p.

Főegyházmegyei kalendárium 1997                                     
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kalendáriuma az 1997. évre. Kalocsa, Kecskemét.

Kalocsa történeti kronológiája
Számítógépes adattár. Szerk. Asbóth Miklós.

JERNYEI KISS János 2000                                     
A kalocsai érseki székesegyház és rezidencia megújulása a 18. században. In: Kalocsa történetéből. Szerk. Koszta László. Kalocsa. 243-282. p.

A művészet története Magyarországon. 1983.                                   
Szerk. Aradi Nóra. Budapest.

PINTÉR Imre 1942                                     
A kalocsai főszékesegyház. Budapest. (A budapesti kir. Magyar Pázmány Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai 73.)

VÁTI2004a                                   
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság. Kalocsa város Településszerkezeti terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. Műemléki topográfia. Felelős tervező Havas Mária. TSZ.: 2774/2003-3.2.2.

WINKLER Pál 1929                                     
A kalocsai főszékesegyház 1010-től napjainkig. Kalocsa.
(Árpád könyvek 31-33.)